Vedtægter

Kapitel 1

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Boligorganisationens navn er Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (GAA).

Stk. 2. GAA har hjemsted i Gladsaxe Kommune.

§ 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

§ 3. GAA har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2. GAA kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, GAA har oparbejdet.

Kapitel 2

GAAs medlemmer

§ 4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

Stk. 2. Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal organisationen udlevere et eksemplar af organisationens vedtægter til det pågældende medlem.

Stk. 3. Boliglejere i en afdeling har fortrinsret til en anden bolig i samme afdeling frem for boliglejere i en anden afdeling og før kommunale boliglejere.

Kapitel 3

GAA's ledelse
Repræsentantskabet

§ 5. Repræsentantskabet er GAA's øverste myndighed.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse og 3 repræsentantskabsmedlemmer for hver afdeling, Jfr. §§ 11 og 14.

Afdelinger med mere end 200 lejemål vælger hver yderligere 4 medlemmer til repræsentantskabet.

De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling.

Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold:

 1. Hvorvidt GAA helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen forretningsførerorganisation, en almen administrationsorganisation eller et administrationsselskab.
 2. Valg af revisor.
 3. GAA's byggepolitik.
 4. Erhvervelse eller salg af GAA's ejendomme.
 5. Væsentlig forandring af GAA's ejendomme.
 6. Grundkøb.
 7. Iværksættelse af nyt byggeri.
 8. Ændring af vedtægterne.
 9. Opløsning af GAA.  

Repræsentantskabet godkender GAA's vedtægter, årsregnskab og beretning.

Stk. 4.  Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:

 1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
 2. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
 3. Grundkøb.
 4. Iværksættelse af nyt byggeri.
 5. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jfr. § 18, stk. 2.
 6. Nedlæggelse af en afdeling.

Stk. 5. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de i stk. 4 nævnte områder til GAA's bestyrelse.

Stk. 6. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence som udøves af GAA's bestyrelse, skal udøves af repræsentantskabet.

Stk. 7. Formanden for GAA's bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.

§ 6. Hvert år afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning ordinært repræsentant­ skabsmøde. Dagsordenen for dette skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.
 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Stk. 2 Repræsentantskabet træffer på et ordinært repræsentantskabsmøde beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og/eller næstformand for bestyrelsen.

§ 7. Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev eller mail til samtlige repræsentanter. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 1/4 af repræsentanterne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodning herom er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.

Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at repræsentantskabsmedlemmerne indkaldes eller kort tid derefter.

§ 8. Enhver repræsentant har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabs­ mødet.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt til bestyrelsen senest

2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge før mødet, (jfr. § 6. stk. 1)

§ 9. Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme.

§10. Repræsentantskabet vælger selv sin dirigent.

Stk. 2. Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af repræsentanterne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af GAA kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentanterne er mødt, og 2/3 af de mødte stemmer for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3. Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Har GAA i forbindelse med opførelse af nybyggeri truffet beslutning om, at to eller flere byggeafsnit skal udgøre en afdeling, kan denne beslutning dog ikke omgøres på et afdelingsmøde i en eller flere af de berørte afdelinger.

Stk. 4. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for GAA's lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse.

Bestyrelsen

§ 11. Bestyrelsen består af 11 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælgermedlemmerne til bestyrelsen blandt GAA's boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Samtidig med valg af medlemmer til bestyrelsen vælges suppleanter for disse.

Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer.

Stk. 3. Såfremt det ønskes af de respektive afdelingsbestyrelser, er afdelingerne Ved Stadion, Bakkely, Mørkhøjvænge og Højebo hver repræsenteret med 1 medlem i bestyrelsen, hver af afdelingerne Marielyst og Kildevænget med 2. Ledige bestyrelsesposter besættes af repræsentantskabet, jf.§ 11. stk. 1.

Stk. 4. Medlem af bestyrelsen kan ikke være:

 1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.
 2. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer ikommunen er henlagt.
 3. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, derudøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Stk. 5. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år.

Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt eller udpeget den pågældende .

Stk. 6. Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder den valgte suppleant. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 7. Suppleanter indkaldes, når det medlem der melder forfald, anmoder om det.

Stk. 8. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 12. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af GAA og dens afdelinger . Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Stk. 2. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for GAA og for dens enkelte afdelinger efterforudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet, jfr. § 14, stk. 3. Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder, jfr. § 14, stk. 1. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for GAA.

Stk. 3. Til leder af den daglige drift ansætter bestyrelsen en forretningsfører .

Stk. 4. GAA og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsensformand eller næstformand, i forening med forretningsfører. GAA's bestyrelse kanmeddele forretningsføreren fuldmagt til at forpligte GAA og de enkelte afdelinger.

§ 13. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden,når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Udover bestyrelsesmedlemmerne har tillige forretningsføreren adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængeligt for GAA's lejere samtidig med, atder indkaldes til mødet eller kort tid derefter.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst5 medlemmer er til stede.

Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.

Stk. 4. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af formanden.

En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for GAA's lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Kapitel 4

Afdelingernes ledelse

§ 14. Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første ganginden 6 måneder, efter indflytning har fundet sted.

Det påhviler GAA's bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde . De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og stedfor afdelingsmødet samt dagsordenen. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jfr. dog stk. 3, omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
 3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 4. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
 5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer).
 6. Eventuelt.

Stk. 2. Fremsætter mindst 1/4 af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skalgodkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens lejereefter reglerne i § 16. stk. 3.

Stk. 3. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse.

Er dette tilfældet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og repræsentantskabsmedlem(mer) skal finde sted(valgmødet). Afholdes der to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetningpå regnskabsmødet.

Stk. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Bolighavende ejendomsfunktionærer og ansatte i GAA er ikke valgbare til en afdelingsbestyrelse.

Stk. 5. Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødeteller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødeteller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentanter til repræsentantskabet. Har et afdelingsmøde besluttet, at repræsentantskabsmedlemmerne vælges af afdelingsbestyrelsen, hardenne beslutning gyldighed, indtil et senere afdelingsmøde efter forslag herom træffer anden beslutning.

Stk. 6. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det,eller når mindst 1/4 af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, ellernår der på et tidligere tidspunkt er truffet beslutning herom, eller når GAA's bestyrelseanmoder afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skalske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødetsamt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning omindkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af GAA's bestyrelse.Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmødeom samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

§15. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstandei afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde, jfr.§ 14 stk. 3, udsendes endvidere det sidst godkendte årsregnskab.

Stk. 2. Har afdelingsmødet besluttet, jfr. § 14, stk. 3 at afdelingens regnskab skal forelæggesafdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling tilsamtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære afdelingsmøde, hvorregnskabet skal godkendes. 

Stk. 3. Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet.

§ 16. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har boliglejere og disses myndigehusstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Adgang har tillige - men uden stemmeret - GAA's ledelse og repræsentanter for denne .Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret.

GAA's ledelse kan beslutte, at andre kan deltage i mødet med taleret.

Stk. 2. Enhver, der ifølge stk. 1, 1. og 3. punktum, har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og til at tage ordet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres for afdelingens lejere senest 1 uge før mødet.

Stk. 3. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt detilstedeværende stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens lejere, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslagFørst finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Stk. 4. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig forafdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

§ 17. Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand. Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i. Genvalg kan finde sted. Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet.

§ 18. Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagtsit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager GAA's bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.

Stk. 2. Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektiveafdelinger bestemme at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fællesvarmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som en afdeling med hensyn tilbeboernes beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.

Stk. 3. Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.

§ 19. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab.

Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder ogaktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejderrettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv ognetværk i boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse. Afdelingsmødet kan endvidere træffe beslutning om beboernes ret til at udføre forbedringer m.v. af boligerne udover den fastsatte positivliste. Jfr. § 37 b i lov om almene boliger m.v. medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af dengældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens lejere, hvismindst 1/4 af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.

Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens lejere, hvis mindst 1/4 afafdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.

Stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføresEfter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.

Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden for afdelingen og vælger vedligeholdelsesordningfor afdelingen.

Stk. 7. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til GAA's ledelse. 

Stk. 8. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

Stk. 9. Afdelingsbestyrelsen skal forud orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Ved ansættelse af ejendomsmestre/ledende ejendomsfunktionærer har afdelingsbestyrelsen indstillingsret.

Stk. 10. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål der henhører underafdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens lejere efter reglerne i § 16 stk. 3.

Stk. 11. GAA's ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsenaf dennes funktioner.

Stk. 12. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsenaf sit hverv.

Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendtmed dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsensmøder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødeteller kort tid derefter.

Kapitel 5

Valg af revisor

§ 20. GAA's og dens afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommendegenvælges.

Kapitel 6

Årsregnskab

§ 21. Regnskabsåret for GAA og dens afdelinger er fra den 1. oktober til den 30. september.

Stk. 2. Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for GAA og dens enkelte afdelinger.

§ 22. Forretningsføreren forelægger udkast til årsregnskab for bestyrelsen.

Stk. 2. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og forretningsføreren og påtegnes af revisor.

§ 23. Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretningog udskrift af revisionsprotokol indsendes til kommunalbestyrelsen, jfr. § 1, stk. 2 til gennemgang senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsmaterialet skal ligeledesindsendes til Landsbyggefonden.

Kapitel 7

Likvidation m.v.

§ 24. Likvidation af GAA eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer .

Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf

 

Vedtaget af GAA's repræsentantskab den 2. april 2013

Erik Andersen, formand